Menu Zamknij

Wypożyczalnia międzybiblioteczna udostępnia zbiory Biblioteki PWSZ w Głogowie innym bibliotekom oraz sprowadza z innych bibliotek materiały biblioteczne dla studentów i pracowników PWSZ w Głogowie.

Wypożyczanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki PWSZ w Głogowie następuje na podstawie poniższych zasad:

  1. prawo do korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej mają krajowe biblioteki naukowe, biblioteki pedagogiczne, wojewódzkie i miejskie biblioteki publiczne.
  2. przy każdorazowym zamówieniu należy wypełnić rewers międzybiblioteczny.
  3. wypożyczalnia międzybiblioteczna Biblioteki PWSZ w Głogowie realizuje także rewersy innych bibliotek w formie tradycyjnej – podpisane i opieczętowane przez osobę odpowiedzialną za wypożyczanie międzybiblioteczne danej biblioteki.
  4. wypożyczalnia międzybiblioteczna Biblioteki PWSZ w Głogowie wypożycza materiały biblioteczne na okres 1 miesiąca. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki, na wniosek wypożyczającego, może przedłużyć okres wypożyczenia.
  5. wypożyczeniu nie podlegają materiały biblioteczne stanowiące księgozbiór podręczny, dzieła rzadkie i kosztowne, zbiory specjalne (normy, dokumenty elektroniczne, prace licencjackie) oraz czasopisma.

 Sprowadzanie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek ( tylko w celu pisania pracy licencjackiej oraz na potrzeby wykładowców)  następuje na poniższych zasadach:

  1. zamówienie na sprowadzenie dzieła czytelnik składa osobiście wypełniając rewers. 
  2. czytelnik składając zamówienie w wypożyczalni międzybibliotecznej jednocześnie wypełnia i podpisuje stosowne oświadczenie, w którym zobowiązuje się pokryć ewentualne koszty jego zamówienia według faktury przedstawionej przez bibliotekę wypożyczającą.
  3. materiały biblioteczne sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się na czas określony przez bibliotekę wypożyczająca. Termin zwrotu dzieła wypożyczonego nie podlega prolongacie, chyba że biblioteka wypożyczającą wyrazi zgodę.