Site icon Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

Publikacje

Okładka książki Historia działalności Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Garwacka-Czachor E., Reimann K. Historia działalności Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Głogów 2023

Publikacja jest jedną z nielicznych na temat współczesnej historii zawodu pielęgniarskiego w Polsce. Powstała na podstawie pracy magisterskiej Pani Karoliny Rejmann, obronionej w 2023 roku. Praca została uzupełniona o dokumenty i zdjęcia archiwalne z Archiwum Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Wydana została pod patronatem Wrocławskiego Oddziału PTP. „Wartością książki jest jej syntetyczny, przejrzysty i spójny układ wewnętrzny oraz przystępny dla czytelnika, język tekstu. Powstało kompendium wartościowe, oczekiwane przede wszystkim w środowisku pielęgniarek/pielęgniarzy, ale przydatne również dla studentów, historyków, biografów i innych osób szukających informacji chcących pogłębić wiedzę z zakresu historii pielęgniarstwa.” (fragment recenzji prof. Joanny Rosińczuk).

Przedmowa

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Historia powstania

Struktura organizacyjna Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Misja i cele Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Działalność Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Powstanie Oddziału PTP we Wrocławiu

Działalność Oddziału PTP we Wrocławiu

 • Komisja Szkoleniowa i Adaptacji
 • Olimpiady Pielęgniarskie
 • Turniej o Złoty Czepek Pielęgniarski
 • Komisja Historyczna
 • Komisja Odznaczeń

Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – Oddział Wrocław

Działalność wybranych Kół PTP Oddział Wrocław

 • Koło PTP przy 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu
 • Koło PTP przy Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
 • Koło PTP przy Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu
 • Koło PTP przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
 • Koło PTP przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
 • Koło PTP przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
 • Koło przy Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycyny Ratunkowej im. T. Marciniaka we Wrocławiu
 • Koło PTP przy Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie
 • Koło Studenckie PTP przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie
 • Uczelniane Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – nauczycieli akademickich przy PANS w Głogowie
 • Koło PTP przy Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Koło PTP przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

Pielęgniarki zasłużone dla rozwoju Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego we Wrocławiu

 • Świdzińska Irena (1917-1994)
 • Fichtner-Jeruzel Teresa (1943)
 • Radek Barbara (1934)
 • Topp Jadwiga (1935-2022)
 • Bromboszcz Kazimiera (1925-2006)
 • Mandler Gizela (1908- 2008)
 • Szlemingier Wilhelmina (1913-2009)
 • Pyrek Maria (1911-1986)
 • Zabokrzycka Halina (1948)
 • Pęska Waleria (1914-1996)

Podsumowanie

Publikacja została wydana w ramach projektu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2023 i nie jest przeznaczona do obiegu księgarskiego oraz zakupu. Osoby i instytucje zainteresowane posiadaniem książki proszone są o kontakt mailowy: u.zieba@pans.glogow.pl lub telefoniczny: 76 832 04 22.

Rutkowska I., Milecka D. (red.) W trosce o wychowanie i zdrowie. Artykuły naukowe studentów PANS w Głogowie. Głogów 2023

Publikacja powstała na podstawie wybranych prac magisterskich w Instytucie Humanistycznym i Instytucie Medycznym, napisanych w roku akademickim 2022-2023.
Spis treści
Wprowadzenie

Część I – w trosce o wychowanie
1. Anna Pach – Humanizacja edukacji osób z niepełnosprawnościami
2. Magdalena Łyga – Niepełnosprawność zjawiskiem stygmatyzowanym na przestrzeni wieków
3. Natalia Michalska – Między realizmem a fantastyką. Kreacje rzeczywistości w wybranych serialach streamingowych oraz próba określenia ich wpływu na odbiorcę
4. Anna Nowak – Motywy wyboru zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej a zaangażowanie w pracę zawodową
5. Żaneta Miaskowska – Czas wolny dzieci w wieku wczesnoszkolnym
6. Iwetta Łukaszewicz – Współpraca między nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej
7. Daniela Ganowicz – Jakość edukacji przedszkolnej w grupach mieszanych
8. Małgorzata Gogoła – Jakość programu edukacyjnego powszechnej dwujęzyczności na przykładzie Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery w Polkowicach
9. Roksana Łucka – Podstawy teorii wychowania w ujęciu Stefana Kunowskiego oraz Feliksa Wojciecha Bednarskiego
10. Katarzyna Krystyna Piechota – Dzieje siedmiu sztuk wyzwolonych (septem artes liberales) i ich wpływ na europejską edukację

Część II – w trosce o zdrowie
1. Edyta Kędra, Grażyna Krzykała
Przyczyny, częstotliwość i rodzaje porad w wybranej placówce POZ w okresie pandemii COVID-19
2. Adrianna Bochniarz, Dorota Milecka
Proces pielęgnowania dziecka z zespołem PFAPA – studium przypadku
3. Ewelina Mróz-Kaźmierczak, Elżbieta Garwacka-Czachor
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zapaleniem płuc – studium przypadku

Publikacja została wydana w ramach projektu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2023

Publikacja nie jest przeznaczona do obiegu księgarskiego oraz zakupu. Osoby i instytucje zainteresowane posiadaniem książki proszone są o kontakt w Wydawcą – wydawnictwo@pans.glogow.pl tel. 76 8320422

Kopociński K., Kopociński Z. Szpital Główny 1. Korpusu Polskiego w Bobrujsku. Głogów 2023

Publikacja wydana została w 105. rocznicę powstania Szpitala Głównego w Bobrujsku, czyli największej placówki służby zdrowia 1. Korpusu Polskiego gen. J. Dowbor-Muśnickiego. (…) Żaden z historyków nie przeprowadził wcześniej analizy całokształtu działalności szpitala, toteż monografia stanowi wypełnienie istniejącej luki badawczej. Podstawą źródłową pracy są materiały zgromadzone w polskich i zagranicznych archiwach, w tym m. in.: Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie-Rembertowie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. broni W. Sikorskiego w Londynie, Państwowym Archiwum Obwodu Brzeskiego w  Brześciu (Białoruś), Państwowym Archiwum Obwodu Rówieńskiego (Ukraina), Archiwum Historycznym Estonii w Tartu (Estonia). Szpital Główny w Bobrujsku w 1918 r., w otaczającym morzu szalejącej przemocy, powstałym w wyniku czterech lat II wojny św. A następnie dzikiej rewolucji bolszewickiej, był wyspą normalności, przyzwoitości i humanitaryzmu.  Załoga placówki, ratując życie i zdrowie polskich żołnierzy, ale także przedstawicieli innych narodowości, w tym jeńców wojennych, nawiązała do najchwalebniejszych tradycji polskiej wojskowej służby zdrowia z czasów powstania kościuszkowskiego czy listopadowego, zapisując kolejną kartę chwały dziejów sanitariatu wojskowego.

Aby zakupić publikację należy dokonać wpłaty na konto Uczelni.
Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy we Wschowie. Oddział Głogów
74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

Tytuł przelewu: Kopociński Z., Kopociński K. Szpital Główny 1. Korpusu Polskiego w Bobrujsku

Na podstawie dowodu wpłaty, książkę należy odebrać w Bibliotece Uczelnianej.

Cena 1 egz. 59 zł

Czapla K. (red. nauk.) Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi. Głogów 2022.

Publikacja jest zwieńczeniem prac nad projektem pn. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi”, dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kierownikiem projektu był dr Krzysztof Czapla. Współautorami publikacji są: Jarosław Bronowicki, Krzysztof Czapla, Krzysztof Demidziuk, Aleksander Dobrowolski, Krzysztof Hajzler, Mirosław Masojć, Wacław Pogorzelski, Jakub Szajt.

Książka opisuje dzieje, począwszy od 8 tys. lat wstecz – gdy pierwsi ludzie zaczęli osiedlać się na głogowskich terenach. Zrealizowany w latach 2021-2022 w ramach programu “Ochrona zabytków archeologicznych” projekt (…) przyniósł opracowanie źródeł archeologicznych i weryfikację terenową najwcześniejszych stanowisk archeologicznych na wybranym, tytułowym obszarze okolic Głogowa. (…) prace pozwoliły na sprecyzowanie obrazu osadnictwa pradziejowego w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi. Przed pojawieniem się społeczności reprezentujących wytwórczy model gospodarki, obszar będący przedmiotem badań był penetrowany przez mezolityczne grupy łowiecko – zbierackie wczesnego holocenu. Brak jak dotąd znalezisk poprzedzających ten etap pradziejów, tzn. związanych z okresem paleolitu. Na obszarze dorzecza Rzuchowskiej Strugi, podobnie jak i sąsiadującymi z nim obszarami, ślady przebywania populacji najwcześniejszych rolników związanej z kulturą ceramiki wstęgowej rytej związane są młodszym etapem jej rozwoju (…)Przebywanie grup ludzkich, utożsamianych z przedstawicielami kultury ceramiki wstęgowej kłutej, poświadczają znacznie liczniej reprezentowane pozostałości po osadach i obozowiskach odkrytych w trakcie szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych osad wielokulturowych, znajdujących się głównie w rejonie Głogowa-Żukowic (…)Zebrane w tomie źródła wraz z ich omówieniem stanowią podstawę dla dalszych studiów nad najwcześniejszymi dziejami regionu. /fragm. rozdz. III M. Masojć Podsumowanie/

Publikacja nie jest przeznaczona do obiegu księgarskiego oraz zakupu. Osoby i instytucje, zainteresowane posiadaniem książki, proszone są o kontakt z Wydawcą – wydawnictwo@pwsz.glogow.pl, tel. 76 8320422.

Elektroniczna wersja publikacji jest dostępna w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Garwacka-Czachor E., Milecka D., Kędra E., Gurowiec P. (red.) Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania. Głogów 2022

Tytuł monografii „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania” praca zbiorowa pod red. dr Edyty Kędry, dr  Elżbiety Garwackiej – Czachor, dr Doroty Mileckiej i dra Piotra Jerzego Gurowca,   nawiązuje do tegorocznego tematu przewodniego Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, który przypada na dzień urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, czyli 12 maja. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses – ICN) każdego roku ustanawia na kolejny rok temat, wokół którego koncentruje swoje działania. I tak, 2022 rok jest pod hasłem „Invest in nursing and respect rights to secure global health”. Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie prawa do zabezpieczenia zdrowia globalnego koncentruje się na potrzebie ochrony, wspierania i inwestowania w zawód pielęgniarki w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na całym świecie (…) Zadania wyznaczone przez ICN w części dotyczącej pielęgniarstwa, obejmują inwestowanie w edukację pielęgniarską, miejsca pracy dla pielęgniarek, przywództwo w pielęgniarstwie, świadczenie usług pielęgniarskich, bezpieczeństwo pielęgniarek i pracowników opieki zdrowotnej, zdrowie i dobre samopoczucie pielęgniarek. Natomiast zadania dotyczące inwestowania w zdrowie i zabezpieczenia zdrowia na świecie obejmują m.in. priorytetowe traktowanie zdrowia jako inwestycji oraz dążenie do globalnej solidarności na rzecz równości w dziedzinie zdrowia.

/fragm. Wstępu/

Monografia została wydana w wersji elektronicznej. Można ją wypożyczyć jako plik pdf w Bibliotece PWSZ w Głogowie.

Publikacja jest dostępna w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Czapla K. (red.) Monografia gminy Radwanice. Głogów 2022

Pracownia Badań Regionalnych oraz Wydawnictwo Uczelniane informują, że ukazała się publikacja
pt. Monografia gminy Radwanice, której redaktorem jest dr Krzysztof Czapla.  „Jest to dzieło przedstawiające dzieje wspomnianej gminy ze szczególnym uwzględnieniem substancji zabytkowej oraz historii okresu po drugiej wojnie światowej. Autorzy prezentowanej publikacji to w znacznej mierze znakomici regionaliści. Są oni związani od lat z historią regionu dolnośląskiego a przede wszystkim ziemi głogowskiej.

Dzieło składa się z kilku części. Część pierwszą, spisaną przez archeologów głogowskich tworzą dwa artykuły. Pierwszy, autorstwa Wacława Pogorzelskiego, dotyczy pradziejów gminy, drugi, napisany przez Krzysztofa Czaplę, omawia z punktu widzenia kultury materialnej dzieje okresu średniowiecza na tym terenie z punktu widzenia kultury materialnej.

Kolejne dwa artykuły dotyczą historii nowożytnej. Małgorzata Konopnicka opracowała dzieje gminy od szesnastego po dziewiętnasty wiek. natomiast Antoni Bok skupił się na okresie po drugiej wojnie światowej.

Następny blok artykułów poświęcono zabytkom kultury materialnej. Elżbieta Dąbrowska-Seredyszyn opisała zabytkowe parki i cmentarze znajdujące się na terenie gminy Radwanice, a w dwóch pozostałych Katarzyna Dziura analizuje architekturę sakralną, zabytki ruchome a także pozostałości architektury rezydencjonalnej. Ważne uzupełnienie tekstów stanowi katalog sołectw gminy Radwanice autorstwa Antoniego Boka.” /z rec. prof. S. Moździocha/

Publikację można wypożyczyć w bibliotekach gminy Radwanice, jest również dostępna w Dziale Regionaliów Biblioteki PWSZ w Głogowie. Publikacja została wydana z dotacji Gminy Radwanice i nie jest przeznaczona do sprzedaży. Bliższych informacji na ten temat udzieli Urząd Gminy w Radwanicach.

Kopociński Z., Kopociński K. Horka – łużycka Golgota służby zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego. Głogów 2021

Książka dotyczy tzw. operacji łużyckiej i bitwy budziszyńskiej w kwietniu 1945 r., czyli najbardziej krwawego i okupionego największą ilością strat, z wyjątkiem Powstania Warszawskiego, starcia z udziałem Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny św. Przedstawia analizę struktury, obsady personalnej i działalność służby zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu i kulis likwidacji przez nieprzyjaciela kolumny sanitarnej 15. samodzielnego batalionu sanitarnego. Podstawę źródłową monografii stanowią materiały zgromadzone w zasobach polskich i zagranicznych archiwów.

 

Aby zakupić publikację należy dokonać wpłaty na konto Uczelni.
Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy we Wschowie. Oddział Głogów
74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

Tytuł przelewu: Kopociński Z., Kopociński K. Horka – łużycka Golgota służby zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego.

Na podstawie dowodu wpłaty, książkę należy odebrać w Bibliotece Uczelnianej.

Cena 1 egz. 57 zł

Rawski J. Zawisza Czarny – niedokończony dramat Juliusza Słowackiego. Studium monograficzne. Głogów 2021

„Książka „Zawisza Czarny” – niedokończony dramat Juliusza Słowackiego. Studium monograficzne to cenne i ciekawe studium poświęcone jednemu z ważniejszych, a dotąd w niewystarczającym stopniu opracowanemu, dziełu. Proponowane odczytanie dramatu zostało osadzone w szerokim kontekście historycznoliterackim, z rzetelnym uwzględnieniem stanu badań oraz z wykorzystaniem dobrze dobranych narzędzi metodologicznych. (…)

Autor ukazał Słowackiego jako prekursora nowoczesnych rozwiązań, któremu warto przyjrzeć się nie tylko w kontekście polskiego, ale też europejskiego romantyzmu i analizując Zawiszę Czarnego ewidentnie wykazał nie tylko nowatorski charakter dramatu, ale – odnosząc swoje wnioski do całej twórczości Słowackiego, zestawianej z dokonaniami innych romantyków – uzupełnił wizerunek wieszcza i przyczynił się do rozszerzenia recepcji jego utworów.”

/z rec. dr hab. A. Kwiatkowska prof. UAM/

„Autor monografii wykazał się wysokiej próby kompetencjami literaturoznawczymi. Analizy i wnioski formułowane przez dra Rawskiego są cenne i ważkie merytorycznie. Widać z całej rozprawy, że zainteresowania autora Słowackim i jego pisarstwem nie są przypadkowe. Jego rozważania istotnie wzbogacają naszą wiedzę o Słowackim i jego warsztacie twórczym.

Praca napisana jest dobrym językiem z dbałością o jasność wywodów co sprzyja jej lekturze.”

/z rec. prof. M. Ursel/

Aby zakupić publikację należy dokonać wpłaty na konto Uczelni.
Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy we Wschowie. Oddział Głogów
74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

Tytuł przelewu: Zawisza Czarny – niedokończony dramat Juliusza Słowackiego.

Na podstawie dowodu wpłaty, książkę należy odebrać w Bibliotece Uczelnianej.

Cena 1 egz. 31 zł

Kopociński Z., Kopociński K. Szpital Wojskowy w Równem w latach 1919-1939. Głogów 2020

„Przygotowana do publikacji praca stanowi uzupełnienie dotychczasowych badań w zakresie historii polskiej wojskowej służby zdrowia, w szczególności szpitalnictwa okresu dwudziestolecia międzywojennego. Tylko nieliczne polskie szpitale wojskowe z tego okresu doczekały się opisu swoich dziejów, toteż ukazanie wszelkich przemian, jakim podlegała placówka w Równem na Wołyniu, na tle reform całego wojskowego sanitariatu oraz w ścisłej korelacji ze złożoną sytuacją społeczno-polityczną, ma charakter pionierski.

Monografia napisana jest w układzie chronologiczno-problemowym, składa się z 14 rozdziałów, uzupełnionych wstępem i zakończeniem oraz aneksem zawierającym noty biograficzne kadry kierowniczej placówki. Wzbogacają ją liczne fotografie, tabele oraz kilka rycin.

Docenić wysoko należy fakt, że praca w dużej mierze została oparta na materiałach archiwalnych zgromadzonych w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie-Rembertowie, Państwowego Archiwum Obwodu Rówieńskiego w Równem (Ukraina), Instytutu Historycznego i Muzeum im. gen. broni W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką im. gen. bryg. prof.
M. Garlickiego w Krakowie, Archiwum Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach i kilku mniejszych jednostek. Cenne okazały się także relacje zebrane od krewnych byłych pracowników szpitala, którzy użyczyli także ciekawych materiałów ikonograficznych.”

/fragm. recenzji prof. Małgorzaty Paprockiej-Borowicz/

NAKŁAD WYCZERPANY

Rudowski T. Futurystyczne idee arteterapii w resocjalizacji – tradycyjne i nowoczesne podejście do sztuki i terapii przez sztukę. Głogów 2020

„Tomasz Rudowski jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu arteterapii i resocjalizacji wydanych przez czołowe wydawnictwa uniwersyteckie i akademickie w Polsce. Najważniejsze jego prace były tłumaczone na język angielski i są znane w anglosaskim środowisku naukowym.

Praca Futurystyczne idee arteterapii w resocjalizacji – tradycyjne i nowoczesne podejście do sztuki i terapii przez sztukę stanowi koherencyjną i logiczną całość, zgodna z zasadami pracy naukowej. Cenny jest również jej aspekt moralny, w którym Tomasz Rudowski wskazuje na personalistyczny wymiar arteterapii, polegający na indywidualnym spotkaniu się z osobą i jej cierpieniem oraz na życzliwość i empatię, które na gruncie etyki Mieczysław Gogacz określa mianem osobowych relacjach istnieniowych (miłość, zaufanie, otwartość).

Na uwagę zasługują poszczególne zagadnienia takie jak: afirmacja zachowań twórczych dla potrzeb edukacji; leczenie (terapia) przez sztukę, wyrównywanie deficytów i zaspokojenia potrzeb psychospołecznych osoby; teoria doznań transakcyjnych, wykorzystywana do resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie; sztuka sakralna w profilaktyce, resocjalizacji i penitencjarystyce.” /fragm. recenzji prof. M. Krasnodębskiego/

NAKŁAD WYCZERPANY

Edukacja zdrowotna dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Skrypt dla studentów. Głogów 2019

Nyczaj-Drąg M., Soroka-Fedorczuk A.

Adresatami nowej publikacji są studenci edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele przedszkoli i szkół oraz rodzice. Może być też wykorzystana przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z elementarnej edukacji zdrowotnej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Edukacja zdrowotna dziecka w wieku wczesnoszkolnym jako wartość

 1. Pojęcie zdrowia i edukacji zdrowotnej
 2. Cele i zadania edukacji zdrowotnej w klasach I-III szkoły podstawowej
 3. Treści z zakresu edukacji zdrowotnej w klasach początkowych
 4. Metody i formy pracy w edukacji zdrowotnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 5. Zasady kształcenia we wczesnoszkolnej edukacji zdrowotnej
 6. Środki dydaktyczne w edukacji zdrowotnej uczniów klas początkowych
 7. Rola nauczyciela wczesnoszkolnego w edukacji zdrowotnej uczniów

Rozdział II. Projekty zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 1. Projekt 1. „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”
 2. Projekt 2. „Zdrowe żywienie, to mądre myślenie”
 3. Projekt 3. „Zdrowo się odżywiam. Jem owoce i warzywa”
 4. Projekt 4. „Ruch i witaminy – to zdrowie dla każdego chłopca i dziewczyny!”
 5. Projekt 5. „Czy owoce, czy warzywa to witamin moc przybywa”
 6. Projekt 6. „Niedaleko pada jabłko od… szkoły!”
 7. Projekt 7. „Jedz owoce i warzywa, to na zdrowie dobrze wpływa!”
 8. Projekt 8. „Zdrowe ciało to nie mało – Sportowcem chcę być”
 9. Projekt 9. „Sport to samo zdrowie, każdy Ci to powie, duży, mały, stary, młody, każdy ćwiczy dla zdrowia i urody”
 10. Projekt 10. „Ruch to zdrowie”

Aby zakupić publikację należy dokonać wpłaty na konto Uczelni.
Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy we Wschowie. Oddział Głogów ul. Balwierska 45
74 8669 0001 2020 0202 1254 0001 Tytuł przelewu: Edukacja zdrowotna
Na podstawie dowodu wpłaty, książkę należy odebrać w Bibliotece Uczelnianej.

Cena 1 egz. dla studentów PWSZ w Głogowie – 15 zł., dla pozostałych osób – 18 zł

Pogorzelski W. Kościoły dawnego Głogowa. Głogów 2019

„W ponad 900-letniej historii Głogowa funkcjonowało w nim w różnych okresach
15 kościołów. Obecna w pejzażu miejskim przez stulecia Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i kościół Bożego Ciała oraz, pochodzący z początku XX wieku, kościół św. Klemensa Dworzaka, odbudowane po zniszczeniach w 1945 r. prowadzą działalność duszpasterską w chwili obecnej. Kościół św. Mikołaja po odpowiednich zabezpieczeniach pozostawiono jako ruinę, natomiast przyziemia kościoła św. Piotra, „Łódź Chrystusowa” oraz synagoga eksponowane są w formie lapidariów i tak eksponowany będzie kościół św. Stanisława oraz kościół św. Krzyża. Elementy architektoniczne kościoła św. Jerzego, św. Ducha, Kościoła Pokoju „Boża Strzecha” oraz Garnizonowego pozostały nie odkryte od momentu zniszczenia, a kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
i św. Wawrzyńca funkcjonują od momentu budowy po czasy współczesne.

W przypadku Kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kościoła
św. Mikołaja, św. Stanisława, św. Piotra i św. Krzyża dysponujemy dużym zasobem informacji pozyskanych w trakcie badań architektoniczno-archeologicznych i badań architektonicznych kościoła Bożego Ciała. Skromniej przedstawiają się źródła architektoniczno-archeologiczne odnoszące się do kościoła „Łódź Chrystusowa” i tylko architektoniczne do kościoła św. Jerzego, Garnizonowego, Najświętszego Serca Jezusowego, św. Wawrzyńca oraz św. Klemensa Dworzaka, synagogi. Odrębną grupę stanowi kościół
św. Ducha i kościół Pokoju „Boża Strzecha”, o których informacje czerpiemy z przekazów pisa­nych i rycin.”

/fragment rozdz. III/

Aby zakupić publikację należy dokonać wpłaty na konto Uczelni.
Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy we Wschowie. Oddział Głogów ul. Balwierska 45
74 8669 0001 2020 0202 1254 0001 Tytuł przelewu: Kościoły dawnego Głogowa.
Na podstawie dowodu wpłaty, książkę należy odebrać w Bibliotece Uczelnianej.

Kontakt: biblioteka@pwsz.glogow.pl  tel. 76 8320422

Cena – 40 zł.

Spotkania. Rocznik Nauk Społecznych PWSZ w Głogowie 1 (2) 2018. Red Nacz. Izabela Rutkowska

Czasopismo zawiera 12 recenzowanych artykułów w trzech blokach tematycznych: psychologia i pedagogika, filozofia i filologia oraz ekonomia. Na końcu umieszczone są dwie recenzje publikacji wydanych przez PWSZ w Głogowie w 2018 roku.

SPOTKANIE z psychologią i pedagogiką
Jerzy Herberger, Monika Kozłowska
Osobowość z perspektywy interpersonalnej
Joanna Madalińska-Michalak
Kompetencje nauczyciela
Katarzyna Stein-Szała
Rozwój mowy i komunikacji przy wsparciu komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z autystycznego spektrum zaburzeń
Regina Korzeniowska
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną drogą do ich społecznej inkluzji
Adam Bujak
Zagrożenia w cyberprzestrzeni
Marina Sałtykow-Wolkowicz
Od kontemplacji do refleksji (o użyciu pomocy wizualnych w praktyce pedagogicznej)

SPOTKANIE z filozofią i filologią
Mikołaj Krasnodębski
Spotkanie a obecność w nauczaniu akademickim. Filozofia dydaktyki i pedeutologii na gruncie szkoły wyższej
Jakub Rawski
Spotkanie epok – spotkanie sztuk. Echa Zawiszy Czarnego Juliusza Słowackiego
w twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Jacka Malczewskiego
Izabela Rutkowska
Konceptualizacja czasu i przestrzeni za pomocą leksyki liturgicznej – spotkanie językoznawstwa i teologii
Agata Grzelińska
Język i pieniądze, czyli o perswazji w ogłoszeniach parafialnych

SPOTKANIE z ekonomią
Antoni Jeżowski
Licea ogólnokształcące na Dolnym Śląsku w latach 2014-2017. Zarys problematyki badawczej
Stanisław Czaja, Agnieszka Becla
Prekursorzy analiz przestrzennych i ekonomicznej teorii lokalizacji

RECENZJE
Izabella Andrzejuk
Komunikat o nowej pozycji z filozofii pedagogiki: Mikołaj Krasnodębski,
„Antropologia edukacji – wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej”
Sławomir Moździoch
Komunikat o nowej pozycji historycznej: Krzysztof Czapla (red.) „Głogów – średniowieczne miasto nad Odrą”

Tegoroczny i ubiegłoroczny (nr 1 z 2017) numer czasopisma jest do nabycia w Bibliotece Uczelnianej lub po dokonaniu wpłaty na konto Uczelni – Bank Spółdzielczy we Wschowie. Oddział Głogów ul. Balwierska 45
74 8669 0001 2020 0202 1254 0001 Tytuł przelewu: Spotkania nr ..

Na podstawie dowodu wpłaty, czasopismo należy odebrać w Bibliotece Uczelnianej.  Cena 1 egz. 10 zł.

Krasnodębski M. Antropologia edukacji – wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej. Głogów 2018

Publikacja (…) stanowi studium filozoficzno-historyczno-pedagogiczne. Autor już na samym wstępie ukazuje perspektywę prowadzonych analiz odpowiadając zwięźle na postawione pytania: „Kim jest człowiek? Czym jest wychowanie? Czym jest kultura? Odpowiedzi na te pytania zawierają się nie tylko w tytule pracy – Antropologia edukacji. Antropologię filozoficzną, edukację oraz filozofię kultury łączy wspólny namysł nad uprawą potencjalności człowieka,  jego możności i natury, które wyrażają się w fenomenie „stawania się człowiekiem”. (…)Postawione tezy potwierdza konkretnym przykładem z dziejów polskiej edukacji, jakim jest osoba i myśl pedagogiczna Edmunda Bojanowskiego. Odniesienie do doświadczenia z przeszłości może być inspirujące dla współczesnych rozwiązań. (…) Znajomość tradycji niejednokrotnie stawała się potrzebą i wartością w ważnych momentach dziejowych, stanowiąc źródło i ważną inspirację dla rozwoju podstaw teoretycznych i praktyki edukacji, tworzenia współczesnych programów wychowawczych. Tu szczególnie ważną może być inspiracja do znalezienia drogi zapobiegania procesom separacji myśli pedagogicznej od jej antropologicznych podstaw. / z recenzji dr hab. Marii Opieli, prof. KUL/
Publikacja została dofinansowana ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Aby zakupić publikację należy dokonać wpłaty na konto Uczelni.
Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy we Wschowie. Oddział Głogów ul. Balwierska 45
74 8669 0001 2020 0202 1254 0001 Tytuł przelewu: Antropologia edukacji.
Na podstawie dowodu wpłaty, książkę należy odebrać w Bibliotece Uczelnianej.

Cena – 20 zł.
Cena dla studentów i pracowników PWSZ w Głogowie – 14 zł.

Nowość – „Głogów – średniowieczne miasto nad Odrą”

Krzysztof Czapla (red.)

Najnowsza publikacja uczelniana ukazała się nakładem  Pracowni Badań Regionalnych.  Stanowi ona zbiór artykułów, poświęconych początkom Głogowa. Poniżej spis treści:

 1. Krzysztof Czapla, Zanim powstało miasto
 2. Dariusz Andrzej Czaja, Funkcje grodów warownych w państwie pierwszych Piastów na przykładzie Głogowa
 3. Wiesław Maciuszczak, Od grodu do obronnego miasta. Okres przejściowy na przykładzie Głogowa
 4. Dagmara Adamska „…dla użytku i potrzeby ziemi naszej”. Rozwój przestrzenny lewobrzeżnego Głogowa od połowy XIII do początku XVI wieku w świetle źródeł pisanych
 5. Dominik Nowakowsk ,Elementy obronne średniowiecznego miasta i broń w mieście na przykładzie Głogowa w świetle źródeł pisanych i archeologicznych
 6. Jadwiga Biszkont, Późnośredniowieczne naczynia szklane z Głogowa
 7. Wacław Pogorzelski, Wyroby z  kości i rogu w kulturze średniowiecznego Głogowa
 8. Paweł Łachowski, Zaopatrzenie w wodę Głogowa w okresie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych.

Prof. Sławomir Moździoch, recenzent książki, napisał „ Podsumowując opinię o publikacji dotyczącej średniowiecznego Głogowa trzeba stwierdzić, że jest ona ze wszech miar godna wydania zarówno ze względu na tematykę poruszaną w artykułach, jak i fakt, że o Głogowie, jednym z ważniejszych miast śląskiego średniowiecza, wiemy wciąż jeszcze stosunkowo niewiele.”

Publikację można  zakupić w Bibliotece Uczelnianej.

Cena – 25 zł.

Nowość – „Analiza procesów topienia i pomiary w metalurgii”

Podręcznik, którego autorami są prof. Adam W. Bydałek, prof. Andrzej Bydałek oraz dr Szymon Biernat, jest połączeniem formy wykładowej oraz opisu ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu procesów topienia, jakie mają miejsce w procesie wykonywania odlewów. Poruszana w podręczniku tematyka jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. zagadnienia termodynamiki procesów, metody rafinowania metali, pomiary w metalurgii. Końcowym rozdziałem jest zbiór kilkunastu ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do wykonania przez studentów. Część ćwiczeń ma charakter laboratoryjny, do praktycznego wykonania podczas zajęć, a część do samodzielnego przemyślenia. Są również przykłady obliczeniowe. Omówione w pracy przykłady charakteryzują się prostotą, co nie wymaga angażowania drogiego unikatowego sprzętu i aparatury. Opisana metodyka oraz sposób postępowania w poszczególnych procesach mogą być wykorzystane również w przemyśle. Dzięki temu można uzyskać bardzo szybko konieczne informacje. /z recenzji prof. Mariusza Holtzera/

Podręcznik został wydany dzięki sponsorowi – KGHM Polska Miedź S.A.
Można go zakupić w Bibliotece Uczelnianej.

Cena – 42 zł.

Cena dla studentów PWSZ w Głogowie – 21 zł.

NOWOŚĆ – „Święty z brązu. Pomniki Jana Pawła II w Polsce”

Kazimierz S. Ożóg

Książkę Kazimierza S. Ożoga, napisaną według najlepszych reguł i zasad akrybii naukowej (…) żywym, pełnym ekspresji językiem, czyta się jednym tchem, niczym najlepszy kryminał czy powieść sensacyjną. To lektura wyjątkowo pasjonująca i ciekawa (…) dostarcza masę ważnych i wartościowych informacji, z których wynika niestety, że formuła stawiania pomników naszemu wielkiemu świętemu, nie zmieniła się na przestrzeni kilkunastu lat. Tych dobrych, rzeczywiście wartościowych pod każdym względem, mamy bowiem zaledwie kilka, natomiast cała reszta to jeden wielki koszmar, z którego zresztą autor doskonale zdaje sobie sprawę, informując o tym czytelnika bez ogródek. / z recenzji prof. Lechosława Lameńskiego/

Książka jest do nabycia w Bibliotece Uczelnianej.

Cena 35 zł.

NOWOŚĆ – „Książka niedokończona. Ożyciu i twórczości Krzysztofa Jelenia”

Aleksandra Budzinowska

Książka Aleksandry Budzinowskiej jest odważną próbą zmierzenia się z tematem do tej pory niopracowanym. Ani utwory poety, ani ich recepcja, jak dotąd, nie były przedmiotem zainteresowania badaczy. Nikt też do tej pory nie pochylił się nad biografią twórcy od wielu lat związanego z Głogowem. Jako pierwsza czyni to właśnie autorka „Książki niedokończonej”.(…) Istotnie jest niedokończona: inna nie może być pierwsza praca w całości koncentrująca się wokół tworzącego i publikującego swe utwory artysty.
/z recenzji wydawniczej dr Sławomiry Lisewskiej/
Książka jest do nabycia w Bibliotece Uczelnianej.
Należy zgłosić się z dowodem dokonania wpłaty na konto Uczelni: Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział Głogów ul. Balwierska 45 nr konta 74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

Cena – 20 zł.

NAKŁAD WYCZERPANY

NOWOŚĆ – „Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet – ofiar przemocy domowej – w trakcie procesu terapeutycznego”.

Joanna Cichla

Autorka porusza się w obszarach pedagogiki, psychologii społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej i kryminologii. Koncentruje się na pojęciu agresji i teoriach wyjaśniających mechanizmy zachowań agresywnych, rozważa cykle i formy przemocy wobec kobiet, terapii i jej efektów. Poddaje analizie literaturę przedmiotu oraz akty prawne. „Autorka monografii zrealizowała projekt badawczy zarówno w jego części teoretycznej, ukierunkowanej na wyjaśnienie roli poszczególnych czynników determinujących występowanie przemocy wobec kobiet, jak i w części praktycznej, ukierunkowanej na wypracowanie metod i zasad skutecznych w postępowaniu terapeutycznym.” (z recenzji prof. Krystyny Skurjat).

Cena – 45 zł.

Cena dla studentów 22,50 zł.

NOWOŚĆ – „Systemy informatyczne rachunkowości”

Marianna Kowalska, Marek Skwarnik

„Rachunkowość jest ważnym elementem systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, służącym użytkownikom do podejmowania decyzji gospodarczych (zwłaszcza finansowych) oraz rozliczania kierownictwa z odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania powierzonym majątkiem. W opracowaniu chcemy zająć się określoną formułą pozyskiwania i rozpowszechniania informacji w ramach rachunkowości. Chodzi o wykorzystanie komputera jako narzędzia pozwalającego rejestrować, przetwarzać i udostępniać informacje w ramach realizowanej ewidencji i sprawozdawczości księgowej. Opisywane rozwiązania są powszechnie nazywane systemami informatycznymi rachunkowości (SIR).

Prezentowana praca jest przeznaczona dla studentów kształcących się na specjalnościach dotyczących rachunkowości i pokrewnych. Ma stanowić cenne wzbogacenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości informatycznej”.

/Wstęp/

Cena – 32 zł.

Cena dla studentów 16 zł.

NOWOŚĆ ”Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej.”

Krystian Chrzan, Krzysztof Czapla, Sławomir Moździoch (red.)

„Grody, czyli miejsca obwarowane (ogrodzone), są jedną z form osadnictwa, szczególnie charakterystycznych dla wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. (…) Konferencja poświęcona tematyce grodowej została zorganizowana w Głogowie, mieście, którego historia jest w szczególny sposób związana istniejącą tu przed laty piastowską twierdzą. (…) Wśród dyskutowanych zagadnień warto wymienić: kwestię definicji grodu, problem genezy grodów wczesnośredniowiecznych na ziemiach zachodniosłowiańskich, funkcji grodów w różnych fazach wczesnego średniowiecza, a także relacji grodów do otaczającego ich środowiska: przyrodniczego i osadniczego.”

Publikacja współwydana z Instytutem Archeologii i Etologii PAN we Wrocławiu. 

/ Sławomir Moździoch „Wstęp”/

Cena – 50 zł.

NAKŁAD WYCZERPANY

NOWOŚĆ – „Dziadoszanie. Plemię zamieszkujące ziemię głogowską w X wieku”

Krzysztof Czapla

Książka stanowi ukoronowanie dziesięcioletnich badań nad problematyką plemienną Dziadoszan i zostaje oddana w ręce czytelnika, z okazji, jakże ważnego wydarzenia dla Głogowa, jakim jest X-lecie PWSZ w Głogowie. (…)

Głównym zadaniem niniejszej pracy jest próba odtworzenia osadnictwa wczesnośredniowiecznego okresu plemiennego w rejonie położonym na pograniczu Niziny Południowowielkopolskiej i Niziny Śląskiej oraz Wału Trzebnickiego. Administracyjnie znajduje się on dzisiaj w północnej części województwa dolnośląskiego i południowo-wschodniej części lubuskiego. Zasadniczymi elementami morfologicznymi omawianego obszaru są: Wzgórza Dalkowskie, Pradolina Głogowska oraz zachodnia część Wysoczyzny Leszczyńskiej. Naturalną osią regionu jest Odra w swym środkowym biegu między Ścinawą a Nową Solą. Obszar ten należy więc do szeroko pojętej okolicy Głogowa, czyli ziemi należącej niegdyś do plemienia Dziadoszan”.

/ Krzysztof Czapla/

Cena – 28 zł.

NAKŁAD WYCZERPANY

„Empiryczne prace dyplomowe na studiach pedagogicznych”

Tadeusz Mróz, Małgorzata Siwińska

„Empiryczne prace dyplomowe na studiach pedagogicznych” autorstwa prof. Tadeusza Mroza oraz dr Małgorzaty Siwińskiej to skrypt przeznaczony dla studentów pedagogiki piszących prace licencjackie lub magisterskie. „Praca składa się z dwóch, ściśle powiązanych i wzajemnie uzupełniających się części. W pierwszej ukazane zostały węzłowe problemy naukowe i prakseologiczne związane z przygotowaniem i pisaniem empirycznych prac dyplomowych. W części drugiej pracy znajduje się, bardzo przydatny dla autorów prac, słownik wybranych terminów metodologicznych.”

/ Fragment recenzji prof. Krystyny Skurjat/

Cena – 14 zł.

  „Fundamentalne problemy edukacji” Tadeusz Mróz, Małgorzata Siwińska

„Dynamiczne zmiany cywilizacyjne zachodzące we współczesnym świecie wymagają ciągłego i skutecznego doskonalenia systemu edukacji młodego pokolenia. W nowoczesnej i efektywnej edukacji tkwi duży potencjał osobotwórczy oraz zalążki postępu cywilizacyjnego nie tylko w kraju, lecz także na świecie. Tymczasem wiele faktów wskazuje dość jednoznacznie na różne słabości oraz ewidentne błędy w funkcjonowaniu rodzimej edukacji, które budzą w społeczeństwie wiele uwag krytycznych i słuszny niepokój wynikający z głębokiej troski o przyszłość młodego pokolenia”.

/Tadeusz Mróz, Małgorzata Siwińska/

„Każdy rozdział pracy w sposób klarowny i kompetentny ukazuje istotny problem współczesnej edukacji. Autorzy pracy nie ograniczają się do wieloaspektowego przedstawienia każdego problemu, lecz także wskazują konieczność i możliwości ich rozwiązania. Praca stanowi całościową i przydatną pozycję książkową dla tych osób, którym zależy na doskonaleniu naszej edukacji zarówno na poziomie teorii jak i praktyki.”

                                                                               / Fragment recenzji prof. Krystyny Skurjat/

Cena – 14 zł.

   „Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej” Beata Skwarek, Jerzy Herberger, Joanna Cichla (red.)

Przedstawiona monografia zbiorowa stanowi interesującą pozycję, która w istotny sposób może wzbogacić dorobek bibliograficzny z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. (…)

Monografia posiada walory poznawcze, bowiem jej poszczególne rozdziały opracowane zostały przez specjalistów zajmujących się naukowo, badawczo, czy też praktycznie szeroko ujętą problematyką resocjalizacji.

W opracowaniu zaprezentowane zostały aktualne problemy resocjalizacji, ujęte w perspektywie teoretycznej i praktycznej. (…)

Podjęte problemy resocjalizacji przedstawiono w sposób komunikatywny, zatem monografię można polecić szerokiemu gronu odbiorców (…) studentom pedagogiki, nauczycielom, pedagogom specjalnym, kuratorom sądowym, rodzicom, studentom kierunków pedagogicznych, a także wszystkim zainteresowanym problematyką szeroko ujętej resocjalizacji (…).

(…) jej walory mogą stanowić cenny przyczynek do dalszych dyskusji i badań nad wysoce złożonym procesem resocjalizacji osób społecznie niedostosowanych.

 prof. DSW, dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy

NAKŁAD WYCZERPANY

„Kryształowe jabłko i inne bajki” Redakcja Sławomira Lisewska

„Praca składa się z kilkudziesięciu bajek i opowieści zebranych w czterech częściach. Bajki prezentują różny stopień świadomości i rozumienia świata. Mogą doskonale sprawdzić się i służyć zarówno jako materiał do pracy w świetlicach terapeutycznych, jak i jako materiał poglądowy do zajęć z biblioterapii.”
/ rec. prof. Beaty Frydryczak/

„Publikacja zasługuje na uwagę z kilku powodów (.). Na książkę składają się opowieści terapeutyczne inspirowane życiem i twórczością Władysława Broniewskiego oraz bajka/opowieść wyrosła na gruncie wspomnień Ewy Zawistowskiej – wnuczki poety. Wybór artysty jako inspiracji do powstania tekstów terapeutycznych, wydaje się niezwykle trafny., bowiem w przypadku Broniewskiego ujawnia się rzadko spotykana łączność poetyckiej wrażliwości z dramatem osobistych przeżyć. Takie połączenie jest o tyle istotne w terapii, iż odwołanie do realnego życia poety może być lepiej przyjęte przez niektórych pacjentów niż jedynie do fikcji literackiej.”
/rec. dr Edyty Rudolf/

„Kryształowe jabłko i inne bajki. Opowieści terapeutyczne inspirowane życiem i twórczością Władysława Broniewskiego” pod red. S. Lisewskiej zostały wydane w ramach zadania publicznego dotowanego przez Gminę Miejską Głogów, zrealizowanego wspólnie z Głogowskim Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”. Autorkami poszczególnych bajek są studentki kierunku pedagogika PWSZ w Głogowie.

NAKŁAD WYCZERPANY

  „Metalurgia miedzi i jej stopów” Adam W. Bydałek, Andrzej Bydałek

Ukazała się nowa publikacja Wydawnictwa PWSZ w Głogowie autorstwa Adama W. Bydałka oraz Andrzeja Bydałka – „Metalurgia miedzi i jej stopów”. Książka mogła się ukazać dzięki finansowemu wsparciu KGHM Polska Miedź S.A. Jej autorzy szczególną uwagę poświęcili analizie procesów ulepszania metali w stanie ciekłym, termodynamicznym funkcjom określającym warunki reagowania i prawidłowej oceny dokonujących się przemian w realnych warunkach technologicznych. Spis treści pobierz.

Książkę można zakupić w bibliotece uczelnianej. Zamówienia można składać na adres e-mail: wydawnictwo@pwsz.glogow.pl , telefonicznie 76 8320422 lub osobiście w siedzibie uczelni, ul. P. Skargi 5

Cena – 35 zł, cena dla studentów – 17,50 zł

   „Człowiek a tożsamość”

Roczniki Naukowe Instytutu Humanistycznego T. 2
Redakcja naukowa: Sławomira Lisewska i Monika Ożóg

Drugi numer Roczników Naukowych IH PWSZ w Głogowie dotyczy tematyki tożsamościowej. Zamieszczone w zbiorze teksty cechuje różnorodność. Zainteresowania autorów umożliwiają wieloaspektowe spojrzenie na problematykę tożsamościową. Podjęła ją Beata Frydryczak, koncentrując uwagę na turystyce kulturowej, Magdalena Gimbut, zastanawiając się, czy etnolodzy mogą zajmować się badaniem literatury science fiction (fantasy)? Tożsamość malarza, Willmanna, była przedmiotem uwagi Joanny Kokot-Skrobek. Problematykę tożsamościową w kontekście (nie)pamięci podjęła Sławomira Lisewska, analizując Nienawiść Stanisława Srokowskiego. Człowieka średniowiecza w obliczu strachu ukazała Kamila Nowak. O tożsamości lesbijek traktuje artykuł Agnieszki Osińskiej. Wokół tożsamości miasta koncentrowali z kolei uwagę Dominika Turkowiak i Kazimierz S. Ożóg. Poszukiwaniem tożsamości władcy zajęła się Monika Ożóg. Marcin Böhm zarysował problematykę okrętów w kronice Thietmara. Artykuł Grażyny Świątkowskiej dotyczy rynku kultury.

Cena – 20 zł, cena dla studentów – 14 zł

  „Człowiek a religia”

Roczniki Naukowe Instytutu Humanistycznego
Redakcja naukowa: Sławomira Lisewska i Monika Ożóg

Niniejszy, pierwszy, tom Roczników Naukowych Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie porusza właśnie związek człowieka z religią. Zbiór jest odpowiedzią na inicjatywę, z jaką wystąpili pracownicy uczelni na ubiegłorocznym zebraniu Instytutu Humanistycznego – kontynuowania przyjętego w wielu szkołach wyższych zwyczaju przybliżania dorobku naukowego konkretnego instytutu poprzez stworzenie pisma. Jego pierwsze wydanie zbiega się z jubileuszem 5-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Zbiór zatem, w pewnym sensie, dokumentuje pracę kadry uczelni, jest jednocześnie oznaką krzepnięcia zespołu oraz zaznaczenia kształtującej się naukowej pozycji środowiska głogowskiego na lokalnej mapie edukacyjnej.
Publikacja obejmuje osiem tekstów, których autorami są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie Humanistycznym głogowskiej PWSZ. Prezentowane w zbiorze artykuły cechuje – w związku z podejmowaną tematyką – duża różnorodność. Publikacja bowiem, z założenia, ma charakter interdyscyplinarny. Bardzo różnorodne zainteresowania naukowe autorów pozwalają pokazać wieloaspektowość związków człowieka z religią.
Konrad Chmielecki poprzez analizę filmu Niebo nad Berlinem Wima Wendersa, poszukiwał obrazu duszy w kontekście fenomenologii religii. Oswajaniem obcego z punktu widzenia antropologa kultury zajęła się z Magdalena Gimbut. Ujęcie religii w kategoriach społecznych zaprezentował Radosław Kawczyński, zaś Monika Kozłowska przedstawiła swoje badania dotyczące źródeł i rodzajów religijności z punktu widzenia psychologii. Sławomira Lisewska na podstawie najnowszej powieści Małgorzaty Saramonowicz Sanatorium, określiła związki między władzą a religią. Nieistniejące miejsca kultu w Głogowie, świątynie różnych wyznań oraz cmentarze były przedmiotem zainteresowań Kazimierza S. Ożoga. Z kolei Monika Ożóg wykazała jaki wpływ na powstającą sztukę chrześcijańską w późnym antyku, miał Kościół. Ostatni artykuł Krzysztofa Pezdka traktuje o jednostce i społeczeństwie w koncepcjach moralnych od starożytności do oświecenia.
(fragment wstępu)

Cena 10 zł.

   „Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny”.

Redakcja naukowa:
Joanna Cichla
Jerzy Herberger
Beata Skwarek

NAKŁAD WYCZERPANY

   „Leave a message”

Wydawnictwo prezentuje pierwsze działania w przestrzeni publicznej studentów II roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, które były realizowane w ramach zajęć w pracowniach działań malarskich i multimedialnych. Studenci pracowali pod opieką prof. zw. Izabelli Gustowskiej. Przestrzeń publiczna to wszelkie miejsca fizyczne, powszechnie dostępne i nieodpłatne. W jej skład wchodzą drogi, ulice, place, budynki użyteczności publicznej, sklepy, dworce, hale targowe, muzea, ogrody, itp. Taką przestrzenią dla studentów stał się Głogów. Wydawnictwo pokazuje efekty ich działań.
„Przestrzeń publiczna nie ma prawa reprezentować jakiejkolwiek idei i ma obowiązek być otwarta na wszystkie …Przestrzeń publiczna jest dla artysty wyzwaniem, atrakcją, sytuacją nieznaną, zaproszeniem do konfrontacji, dostarczycielem aktywnych znaczeń, grą socjalną, zduszeniem sztuki, wymuszeniem skromności, szansą na anonimowość i tysiącami innych efektów, których nie można znaleźć w miejscach tradycyjnego występowania sztuki…”
Anna Maria Potocka „Publiczna przestrzeń dla sztuki”.

Wydawnictwo bezpłatne.

   „5 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”

W czerwcu tego roku mija 5 lat istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Z tej okazji ukazało się specjalne wydawnictwo prezentujące uczelnię od samego początku jej funkcjonowania w mieście. Można w nim znaleźć m.in. sporo fotografii prezentujących początki uczelni oraz takie, które pokazują jej dzisiejsze oblicze. Są też informacje na temat całej historii uczelni, jej początków, budynków, bazy dydaktycznej, pracy poszczególnych instytutów i innych jednostek organizacyjnych, administracji, życia studenckiego, działalności pozadydaktycznej, kontaktów międzynarodowych, planów na przyszłość, pracowników oraz studentów, itp. Wszyscy dotychczasowi absolwenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych znajdą w nim również swoje nazwiska.

Wydawnictwo bezpłatne.

   „Współczesne koncepcje w opiece nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka”.
Redakcja naukowa: Beata Skwarek i Jerzy Pająk.

Wydawnictwo jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w maju 2008 roku. Jej organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oraz głogowskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Do udziału w niej zostali zaproszeni przedstawiciele nauki reprezentujące różne specjalności w zakresie nauk społecznych, praktycy zajmujący się na co dzień pracą opiekuńczo-wychowawczą oraz osoby będące rodzicami zastępczymi i takie, które adoptowały dziecko. Ich wystąpienia zostały zaprezentowane w publikacji. Pierwsza jej część zawiera teoretyczne rozważania nad organizacją opieki nad dzieckiem osieroconym, a druga prezentuje formy i metody pracy z dziećmi często ze wskazaniem sposobów realizacji konkretnych scenariuszy.

NAKŁAD WYCZERPANY

   „Przemoc w zachowaniu się dzieci i młodzieży. Przyczyny, mechanizmy, profilaktyka” Redakcja: Lidia Kataryńczuk – Mania, Jerzy Herberger.

Wydawnictwo jest skierowane przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów, studentów, uczniów i rodziców. Zaprezentowane w nim artykuły swoją różnorodnością obejmują wiele wątków związanych ze zjawiskiem przemocy i agresji wśród młodych ludzi. Ich autorzy opisują m.in. zagrożenia medialne, rolę rodziców, wychowawców oraz wsparcie, jakie można udzielić za pomocą działań psychologicznych, pedagogicznych i artystycznych.
Książka wpisuje się w nurt dyskusji na temat zachowań agresywnych i przemocy, które, według badań naukowych i obserwacji, w ostatnim czasie bardzo się nasiliły.

Cena – 10 zł.

NAKŁAD WYCZERPANY

   „Przewodnik do studiowania dydaktyki ogólnej dla nauczycieli i kandydatów na nauczycieli”
Tadeusz Mróz, Małgorzata Siwińska

Przewodnik składa się z dwudziestu rozdziałów obejmujących najważniejsze zagadnienia współczesnej dydaktyki ogólnej. Pomysł na jego kształt jest efektem wieloletnich doświadczeń jego autorów w pracy nauczycielskiej. Wydawnictwo może być pomocne w doskonaleniu sztuki nauczania przez nauczycieli lub kandydatów do tego zawodu.
Jak stwierdzają autorzy książki: „Powołanie – charyzmę, duszę nauczycielską trzeba po prostu mieć i starannie pielęgnować. Wiedzę i doświadczenie trzeba ustawicznie bogacić i doskonalić poprzez pracę samokształceniową”.
Podręcznik jest dostępny w Dziale Promocji i Wydawnictw.

NAKŁAD WYCZERPANY

  „Poezja Władysława Broniewskiego. Recepcja i próba nowego odczytania”. Sławomira Lisewska

Autorką kolejnej publikacji PWSZ jest Sławomira Lisewska. Książka, która ukazała się w 110. rocznicę urodzin poety, jest owocem fascynacji twórczością Władysława Broniewskiego – niegdyś jednego z najpopularniejszych polskich artystów, dziś niezbyt poczytnego twórcy. Zasięg oddziaływania jego utworów, sposoby ich docierania do odbiorcy i, wreszcie, sam odbiorca tej poezji – to tylko nieliczne problemy, wokół których koncentruje uwagę autorka. Przedmiotem jej zainteresowania są bowiem dwie główne sfery rzeczywistości związane z twórczością Broniewskiego. Pierwsza to obraz odbioru wierszy, wyłaniający się z dokumentów, wspomnień, recenzji tomików i opracowań; obraz utrwalający portret poety  ukształtowany  w  literaturoznawczym  dyskursie
i zachowany w świadomości społecznej. Druga sfera obejmuje same teksty, w większości czytelnikom mało znane, bo autorka – właściwie jako pierwsza – poddaje analizie całość dorobku twórczego Władysława Broniewskiego, także teksty opublikowane dopiero w 1997 roku. Książka Sławomiry Lisewskiej jest więc nowym spojrzeniem na twórczość Władysława Broniewskiego, głosem w przerwanym kilka lat temu przez krytyków i badaczy dialogu wokół tej poezji, próbą wykreowania nowego wizerunku twórcy.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

„Język. Religia. Tożsamość”. Tom I.

Publikacja ukazała się pod redakcją naukową Elżbiety Skorupskiej – Raczyńskiej i Grzegorza Cyrana. Została wydana wspólnie z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Książka jest pokłosiem interdyscyplinarnej konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w kwietniu 2007 roku
w głogowskim Domu Uzdrowienia Chorych. Patronat nad nią sprawował Marszałek Sejmu RP, Marek Jurek.
Tom I zawiera wypowiedzi z zakresu psychologii, pedagogiki, etyki, teologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, socjologii i historii. Autorzy artykułów zajmują się poszukiwaniem miejsca jednostki wśród innych, roli w społe- czeństwie, rodzinie, środowisku zawodowym. Próbują odpowiedzieć na pytanie, czym jest tożsamość narodowa, społeczna, zawodowa, środowiskowa, rodzinna, etniczna i kulturowa we współczesnym świecie powszechnej globalizacji.  Udowadniają,   że  najważniejszym   narzędziem w wyrażaniu własnej tożsamości, wiary i uczuć jest język, określany mianem dobra narodowego.

NAKŁAD WYCZERPANY

  „Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1980 – 2005”. Kazimierz S. Ożóg

Kazimierz S. Ożóg urodził się  w Lublinie. Skończył studia w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie również, w 2005 roku, obronił doktorat poświęcony pomnikom Papieża – Polaka wystawionym mu za życia w Polsce. Jej odbiciem jest prezentowana czytelnikom książka. Jej pierwszy rozdział opisuje niezwykłe i niejednoznaczne zjawisko, jakim za życia Papieża stały się jego pomniki. Są one analizowane z różnych perspektyw: ich chronologii, przyczyn i sposobów powstawania, rozmieszczenia geograficznego. W części kolejnej przybliżone zostają sylwetki i postawy artystów tworzących te monumenty. Różnią ich sposoby podchodzenia do zamówień, poszukiwania inspiracji i rozumienie portretowanej postaci. Rozdział ostatni opisuje same pomniki – ich strukturę, rodzaje form, znaczenia symboliczne.  W zakończeniu  autor  stara  się  odnaleźć w badanym zjawisku realizacje wartościowe, jak również wypunktować  słabe  punkty  pomników,  zwłaszcza  w kontekście przyszłości zjawiska. Jako realizacja niezwykle oryginalna i jedna z najbardziej wartościowych w ostatnich latach, zostaje przedstawiony pomnik głogowski – Biblioteka Świętego Pielgrzyma.
Autor tomu, jako pierwszy zebrał bogaty materiał źródłowy dotyczący tego tematu; przede wszystkim relacje inicjatorów powstawania badanych monumentów, jak również ich wykonawców oraz liczącą kilka tysięcy fotografii dokumentację. Podczas prac nad przygotowaniem dysertacji przemierzył ponad 20.000 km, osobiście odwiedzając większość opisywanych miejsc, korzystając z zasobów kilkunastu bibliotek, jak również archiwów Instytutu Jana Pawła II w Krakowie i Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.
Kazimierz S. Ożóg był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnej rzeźby polskiej oraz nowoczesnej ewolucji form pomnika. Prywatnie zaczytuje się w Sapkowskim i Bułhakowie, słucha klasyków i King Crimson, fotografuje. Od marca 2001 roku w internecie dostępna jest jego strona internetowa http://www.pomnikipapieza.prv.pl.

NAKŁAD WYCZERPANY

   „Ekonomiczne determinanty efektywności w edukacji (wybrane zagadnienia)” Antoni Jeżowski

Autorem  publikacji  jest dr Antoni Jeżowski, prof. nadzw. PWSZ w Głogowie. Twórca Instytutu Badań w Oświacie we Wrocławiu, wykładowca akademicki, znany  szkoleniowiec  i  popularyzator  wiedzy  ekonomicznej w środowisku oświatowym. Zajmuje się badaniami nad systemami finansowania zadań oświatowych i efektywnymi sposobami wykorzystania środków publicznych w systemie znacjonalizowanej oświaty. Jest autorem ok. 130 publikacji, w tym 12 pozycji książkowych.
Autor książki szuka odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: czy skuteczniejszy jest system oparty o szkolnictwo prywatne, czy też scentralizowane państwowe? Czy systematycznie zwiększane przez poszczególne państwa nakłady na kształcenie przekładają się na wyniki edukacyjne uczniów? Ale są także pytania o metody i narzędzia badawcze.

Cena – 10 zł.

   „W kręgu edukacji artystycznej i terapii”. Redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania

Trzecia już książka wydana przez głogowską uczelnię nosi tytuł: „W kręgu edukacji artystycznej i terapii”. Redakcja naukowa dr Lidia Kataryńczuk-Mania. Wydawnictwo  jest  skierowane  do  osób,  które  doceniają i rozumieją potrzebę wykorzystania walorów sztuki w edukacji i terapii. Praca jest pewnego rodzaju forum dyskusyjnym na temat różnych aspektów wykorzystywania możliwości oddziaływań artystycznych. W tej dziedzinie wciąż trwają poszukiwania nowych, alternatywnych i skutecznych metod pracy. Może służyć nauczycielom, terapeutom, studentom, ale też i rodzicom. W Polsce wciąż jeszcze uboga jest literatura na temat edukacji artystycznej, a najnowsze wydawnictwo PWSZ znacznie ją wzbogaca.

NAKŁAD WYCZERPANY

   „Głogów średniowieczny do końca XIII wieku. Osadnictwo i architektura”. Tadeusz Kozaczewski

Tak zatytułowana jest kolejna książka wydana przez głogowską uczelnię. Jej autorem jest prof. dr hab. inż. architekt, Tadeusz Kozaczewski (1916 – 1992). Autor brał udział w sesji naukowej, która odbyła się 8 i 9 października 1965 roku w Głogowie. Stanowiła ona podsumowanie 3-letnich badań architektonicznych, archeologicznych i historycznych nad zabytkami i urbanistyką średniowiecznego Głogowa. Prace terenowe rozpoczął w 1963 roku i prowadził je z przerwami do 1974 roku. Potem autor opracowywał wyniki swoich badań, ale już nie zdążył ich opublikować za życia. Książka, która jeszcze na długo przed wydaniem wzbudzała zainteresowanie głogowskich historyków, badaczy historii miasta i archeologów, ukazała się pod egidą głogowskiej uczelni. Wyniki badań prof. Kozaczewskiego przyczyniły się walnie do zmiany poglądów w dziedzinie architektury i i urbanistyki średniowiecznego miasta. Głogów kojarzy się najczęściej z hutą miedzi i historią bohaterskich dzieci głogowskich z 1109 roku.
W rzeczywistości historia miasta sięga znacznie odleglejszych czasów. Tutaj znajdował się główny ośrodek plemienia Dziadoszan, tutaj też był gospodarczy i kulturalny ośrodek północnych rejonów Śląska. W książce zostały szczegółowo przedstawione prace badawcze, dzięki którym możliwe było odtworzenie procesów osadniczych i etapów budowy głogowskich kościołów. Najstarszy gród plemienny powstał w VII – VIII wieku na prawym brzegu Odry. Gród kasztelański, zwany Castrum, założono w X wieku na Ostrowie Tumskim. Równocześnie w X wieku powstał gród miejski – Civitas, na lewym brzegu Odry. Nieco dalej istniała osada otwarta zamieszkała od XI do połowy XIII wieku. Około 1230 roku, Henryk Brodaty założył miasto lokowane na prawie polskim. W 1253 roku mieszkańcy otrzymali nowe przywileje związane z „prawami wolności”.
Najstarszy kościół wzniesiono w połowie XI wieku w grodzie kasztelańskim. W końcu XII wieku lub na początku XIII, zaczęto budować kolegiatę. Gród miejski korzystał z kościoła parafialnego św. Piotra z końca XII wieku. W mieście lokacyjnym, około 1230 roku, powstał nowy kościół parafialny NMP i św. Mikołaja. Z miastem związane były także kościoły zakonów dominikanów i franciszkanów.

Cena – 30 zł, dla studentów PWSZ – 15 zł.

NAKŁAD WYCZERPANY

Exit mobile version